Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)

 1. Klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przedstawiamy Państwu poniższą klauzulę informacyjną.
 2. Administratorem Państwa danych jest Parati Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 80-299 (zwana dalej Parati), przy ul. Zeusa 81/25, e-mail: biuro@parati.pl, tel. 58 3414854.
 3. W każdym czasie możesz się z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres: biuro@parati.com.pl lub listownie (ul. Ateny 14, 80-299 Gdańsk).
 4. Korzystając z naszych usług i zawierając z nami współpracę przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby ochrona informacji dotyczących naszych Kontrahentów przybrała najwyższy poziom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 5. Niniejsza Klauzula Informacyjna wyjaśnia zasady, sposoby i zakres przetwarzania przez nas danych Kontrahentów, wymienia przysługujące Kontrahentom prawa w związku z przetwarzaniem danych oraz nasze obowiązki, jako Administratora tych danych osobowych.
 1. Pozyskiwanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Twoje, osób reprezentujących spółki, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników wyznaczonych przez Ciebie do kontaktu pozyskujemy zazwyczaj od Ciebie. Podajesz nam swoje dane nawiązując z naszymi przedstawicielami kontakt telefoniczny, wysyłając nam maila, list lub zgłaszając się przez formularz kontaktowy.
 2. Twoje dane pozyskujemy głównie w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, realizacją umów, nawiązaniem z nami współpracy. Dane Kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą mogą być pozyskiwane przez nas również z rejestrów publicznych lub za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, w tym Krajowego Rejestru Długów.
 3. Będąc pracownikiem naszego kontrahenta, może się zdarzyć że uzyskamy Twoje dane od Twojego pracodawcy lub podmiotu współpracującego w celach związanych z potrzebą nawiązania i utrzymania kontaktu, np. w związku z procesem negocjacyjnym dotyczącym postanowień umownych. Dane osobowe przetwarzamy wówczas w oparciu o ich udostępnienie.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych Użytkowników
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawami szczególnymi zawierającymi przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – m.in. przy skorzystaniu z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w związku z nawiązaną współpracą handlową (art. 6 ust. 1 lit b RODO), ciążącymi na nas obowiązkami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy z uwagi na prawnie uzasadniony interes nasz lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 3. Może się zdarzyć, że stroną umowy jest inny podmiot niż Ty, wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykorzystanie ich do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę oraz stronę trzecią, np. celem zapewnienia prawidłowego przebiegu dostawy lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami związek ma również przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dokonywania operacji w obrębie wzajemnych rozliczeń, obsługa księgowo-finansowa, prawna, ubezpieczeniowa i administracyjna.
 4. Niemniej jednak wskazujemy, że niezależnie od tego w jakim celu wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.
 1. Dostęp do danych
 1. Dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazane następującym podmiotom:
 • naszym pracownikom i osobom współpracującym z nami na innych podstawach niż umowa o pracę, którzy posługują się danymi w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych, cywilnoprawnych i publicznoprawnych. Nadmieniamy, że wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych osobowych zostały zobowiązane do korzystania z nich zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa, wewnętrznych regulacjach Parati oraz niniejszą Polityką prywatności;
 • innym kontrahentom, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe i faktoringowe, podmiotom świadczącym pomoc prawną i podatkową;
 • dostawcom usług zewnętrznych, takich jak firmy logistyczne, kurierskie, obsługujące przesyłki – dane przekazywane są tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji wiążącej nas umowy;
 • dostawcom usług informatycznych i hostingowych oraz podmiotom zapewniającym obsługę serwisową używanych przez nas programów;
 • sądom, organom administracji publicznej oraz innym organom publicznym – w zakresie, w którym przekazanie danych osobowych będzie niezbędne albo wymagane ze względu na toczące się postępowania lub w związku z obowiązkiem przekazania danych określonym organom na podstawie przepisów prawa.
 1. Cel korzystania z danych osobowych
 1. Informacje przekazane przez Ciebie wykorzystujemy w sposób określony w Klauzuli Informacyjnej, mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody oraz cel przetwarzania danych osobowych. Każdorazowe wykorzystanie danych w inny sposób niż określony w Klauzuli Informacyjnej wiązać się będzie z koniecznością poinformowania Cię o sposobie i celu ich wykorzystania.
 2. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są przez nas na potrzeby realizacji procesu sprzedaży, robót budowlanych, konserwacyjnych, obsługi finansowej i księgowej, prowadzenia działań windykacyjnych oraz innych procesów związanych z charakterem naszej działalności. Dane możemy wykorzystywać realizacji obowiązków wynikających z zawartych między nami umów, rozpatrywania Twoich roszczeń i umożliwienia Ci realizacji Twoich praw.
 3. Jeśli zwróciłeś się do nas z zapytaniem dotyczącym oferowanych przez nas produktów i usług, Twoje dane przetwarzane będą przez nas w celu przestawienia Ci oferty dostosowanej do Twoich wymagań i podjęcia działań niezbędnych do nawiązania współpracy handlowej. Zdarza się także, że wykorzystujemy Twoje dane w związku z koniecznością wykonania obciążających nas obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 1. Przechowywanie danych osobowych?
 1. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz istniejącego pomiędzy nami stosunku prawnego:
 • jeśli Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji księgowo – finansowej i rachunkowej Parati – dane przetwarzane są przez okres przewidziany w przepisach prawa lub 2 lata od upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 • jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody - do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez jej cofnięciem;
 • jeśli okres przetwarzania danych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa - przez okres określony tymi przepisami.
 1. W pozostałych przypadkach nie opisanych powyżej, co do zasady dane przetwarzamy przez okres 2 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 • Prawa i obowiązki Użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do poprawiania danych – obejmuje możliwość zgłoszenia się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych. W związku z koniecznością zapewnienie bezpieczeństwa, może się zdarzyć, że po złożeniu stosownego wniosku poprosimy Cię o dodatkowe przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz zapytać o zasady dotyczące procesu przetwarzania przez nas danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania – z uprawnienia do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania możesz skorzystać gdy uznasz, że przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się przepisom prawa lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniemy dalszego przetwarzania;
 1. prawo do usunięcia danych – jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je mimo, że nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z naszych baz i systemów;
 1. prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę przeniesiemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych;
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionymi interesami;
 1. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych - jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych – przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 1. prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych – z uprawnienia tego możesz skorzystać w każdym czasie, jednakże nie pozbawi to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz realizować poprzez ich zgłaszanie na nasz adres

mailowy: biuro@parati.com.pl raz listownie na adres: ul. Ateny 14, 80-299 Gdańsk.Call Now Button