Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.parati.com.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak również do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego http://parati.com.pl/sklep.

 1. Informacje ogólne i zastrzeżenia
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: http://www.parati.com.pl jest Parati Sp. z o.o., zarejestrowana pod nr KRS 0000420578 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku (80-299), ul. Zeusa 81/25, NIP 584-27-27-610, adres do korespondencji ul. Ateny 14, 80-299 Gdańsk, kapitał zakładowy: 10 000, 00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
 4. Zeusa 81/25, 80-299 Gdańsk, adres do korespondencji ul. Ateny 14, 80-299

Gdańsk adres e-mail: biuro@parati.com.pl,  Nr tel.: 58 341-48-54,

693-182-202

(numery czynne  08:00-16:00 od poniedziałku do piątku)

 1. Komunikacja w sprawach związanych z zawartą Umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów e-mail Sprzedawcy wskazanych w pkt I.2 oraz adresu e-mail Klienta podanego przy rejestracji, a także drogą pocztową z wykorzystaniem adresu Sprzedawcy wskazanego w pkt I.2. Możliwy jest też kontakt telefoniczny na numer telefonu Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 Regulaminu.
 2. Sprzedawca stosuje wypracowane przez siebie dobre praktyki handlowe, jednak nie są one skodyfikowane.
 3. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego oraz realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich sprostowania. Żądanie w tym zakresie należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 lub pisemnie na adres Sprzedawcy  wskazany w pkt I.2 Regulaminu.
 4. Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zmian.)
 5. W przypadku Klientów, którzy korzystają przy Umowie Sprzedaży z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje Ich dane osobowe - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności - agentowi rozliczeniowemu : Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
 6. W przypadku Klientów, którzy korzystają w Sklepie Internetowym z usług dostawy Towaru, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy - wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na jego zlecenie.
 7. Wszelkie pozostałe informacje związane z danymi osobowymi znajdują się w Polityce prywatności/klauzuli informacyjnej RODO.
 8. Sprzedawca informuje, że:

- poza zapłatą ceny za Produkt i kosztów jego dostawy (o ile Klient wybierze dostawę

Produktu), nie występują inne koszty związane z zawarciem Umowy Sprzedaży,

- czas trwania Umowy Sprzedaży: jest to umowa jednorazowa,

- minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta z Umowy Sprzedaży: w momencie

zapłaty za Produkt i jego dostawę (o ile koszty dostawy wystąpią) zobowiązanie

Konsumenta wygasa,

- w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Konsument nie jest zobowiązany do

wniesienia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

- przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, przy czym umowa

o świadczenie tej usługi elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony i ulega

rozwiązaniu z chwilą zaprzestania przeglądania Produktów,

- rejestracja i założenie Konta klienta w Sklepie Internetowym, przy czym umowa

o wykonanie tej usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony,

- dokonywanie czynności zmierzających bezpośrednio do uzgodnienia warunków

Umowy sprzedaży oraz odbioru/ dostawy Towarów oferowanych w Sklepie

Internetowym, przy czym umowa o świadczenie tej usługi elektronicznej zawierana

jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży bądź

rezygnacji z zakupu, jeżeli nastąpiła przed zawarciem Umowy Sprzedaży,

- zawieranie Umowy sprzedaży oraz odbioru/dostawy Towarów oferowanych w

Sklepie Internetowym, przy czym Umowa Sprzedaży zostaje zawarta na czas

oznaczony do momentu jej wykonania przez Strony bądź odstąpienia od tej Umowy

przez Konsumenta lub Osobę o jakiej mowa w art. 38a ustawy o prawach

konsumenta.

 1. Świadczenie przez Sprzedawcę usług elektronicznych związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez ich Producentów.
 3. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy. Oferowany Produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu. Opis Produktu stanowi udzielenie Klientowi wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy, jednakże w razie konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji o Produkcie prosimy o kontakt ze Sprzedawcą na jego adres e-mail lub pod nr telefonu wskazanymi w pkt I.2 Regulaminu
 4. Oznaczenia Producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu a także odznaczenia odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.
 6. Prezentowana na stronach Sklepu Internetowego oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę, co następuje dopiero w momencie przesłania do Klienta przez Sprzedawcę wiadomości e-mail stwierdzającej, że stan Zamówienia jest ,,potwierdzony”. Pozostałe informacje związane z zawieraniem Umowy Sprzedaży zawarte zostały w pkt V Regulaminu.
 7. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 8. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).

 

 1. Definicje

Konsument:

osoba fizyczna, dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient:

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego

Sprzedawca:

Podmiot opisany w pkt I.1.

Sklep Internetowy:

Sklep działający pod adresem internetowym https://www.parati.com.pl

Dzień roboczy:

oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Formularz rejestracji:

formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania Zamówień i zawarcia Umowy Sprzedaży;

Formularz zamówienia:

formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu płatności,

Produkt/Towar:

rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Umowa Sprzedaży:

umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Zamówienie:

oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym nie jest niezbędne dokonanie rejestracji i założenie Konta klienta. W zależności od tego, czy Klient zamierza założyć Konto klienta czy dokonać zakupów bez rejestracji, istnieją dwa tryby dokonywania Zakupów:

 

 

III. Zakupy połączone z rejestracją i założeniem Konta klienta:

 1. W tym trybie Klient wypełnia Formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany. Podany w trakcie zakładania Konta klienta adres poczty elektronicznej będzie używany do komunikacji z Klientem prowadzonej w celu obsługi Zamówień. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i zaznaczenie pola „Stworzyć konto?”.
 2. Konto klienta prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. I.2.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia zawierającego wybrane Produkty, kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: „Kupuję i płacę” oraz przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do weryfikacji.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie do weryfikacji  poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail oraz jednocześnie podejmuje czynności w celu weryfikacji dostępności Produktu. Sprzedawca na tym etapie zawiadamia także Klienta o kosztach dostawy produktu, jeżeli są standardowe i znane Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na właściwości towaru wysokość tych kosztów Sprzedawca musi uprzednio ustalić, koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w oddzielnej wiadomości mailowej.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail ze zmianą stanu zamówienia na „Potwierdzone”. W wypadku w jakim koszty dostawy Produktu nie są standardowe, warunkiem potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednie zaakceptowanie przez Klienta wysokości kosztów dostawy Produktu.
 6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do nie wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Zakupy bez rejestracji:
 2. Klient wypełnia formularz zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany. Podany w formularzu o jakim mowa powyżej adres poczty elektronicznej będzie używany do komunikacji z Klientem prowadzonej w celu obsługi Zamówień.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po: wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia zawierającego wybrane Produkty, kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: „Kupuję i płacę” oraz przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do weryfikacji.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie do weryfikacji  poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail oraz jednocześnie podejmuje czynności w celu weryfikacji dostępności Produktu. Sprzedawca na tym etapie zawiadamia także Klienta o kosztach dostawy produktu, jeżeli są standardowe i znane Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na właściwości towaru wysokość tych kosztów Sprzedawca musi uprzednio ustalić, koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w oddzielnej wiadomości mailowej.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail ze zmianą stanu zamówienia na „Potwierdzone”. W wypadku w jakim koszty dostawy Produktu nie są standardowe, warunkiem potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednie zaakceptowanie przez Klienta wysokości kosztów dostawy Produktu.
 6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do nie wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. III lub IV Regulaminu, jednakże dopiero z momentem potwierdzenia przez Sklep Internetowy dostępności zamówionego Towaru, co następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stwierdzeniem, że stan Zamówienia jest ,,potwierdzony".
 3. Moment powstania obowiązku zapłaty wyrażony jest przy każdym Zamówieniu w sposób wyraźny poprzez użyte sformułowanie wskazujące na powstanie obowiązku zapłaty po stronie Klienta.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie do weryfikacji  poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail oraz jednocześnie podejmuje czynności w celu weryfikacji dostępności Produktu.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych tzn. zapłata kartą płatniczą lub kredytową, przelewu, płatności elektronicznych dostępnych w Internecie - Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie płatności poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail.
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail ze zmianą stanu zamówienia na „Potwierdzone”.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. V.4 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 1. Sposoby i terminy płatności za Produkt
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 3. Przelew
 4. Płatności elektroniczne dostępne w Internecie
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;
 6. Akceptowane karty płatnicze:
 7. VISA
 8. Visa Electron
 9. Mastercard
 10. MasterCard Electronic
 11. Maestro

VII. Termin płatności:

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio po złożeniu Zamówienia lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem Sklepu Internetowego.
 2. Dokonanie płatności jest warunkiem wydania towaru /wysyłki i wydania towaru. W przypadku płatności przelewem, płatność uważa się za dokonaną po zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.

VIII. Sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu.

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy/odbioru Towaru:
 2. Odbiór Towaru przez Klienta w uzgodnionym ze Sprzedawcą terminie:
 3. Odbiór Towaru jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru. Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia drogą mailową lub osobiście).
 4. W przypadku odbioru osobistego Klient ponosi koszt odbioru Towaru we własnym zakresie.
 5. Dostawa towaru może odbyć się w następującej formie:
 6. Dostawa kurierem DPD
 7. Dostawa kurierem inPost
 8. Dostawa transportem Sprzedawcy
 9. Dostawa transportem zleconym przez Sprzedawcę.
 10. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i UE.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 2 do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem powyższego terminu wskaże nowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych.
 13. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą lub płatnością ratalną – od dnia uznania rachunku Sprzedawcy,
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniania wyłącznie wybranych form dostawy dla całości lub części Zamówienia
 16. W sytuacji, gdy w Zamówieniu znajdują się Towary, dla których niemożliwe jest zrealizowanie dostawy w jednej formie, Zamówienie zostanie podzielone a dostawa dla każdego wydzielonego Zamówienia zostanie zrealizowana niezależnie.

 

 1. Reklamacja Towaru
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I.2 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt I.1.
 4. Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności daty wystąpienia wady i dokładnego opisu wady- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt I.2. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. IX.5 Regulaminu nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu w wypadku dokonania jego wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 z późn. zmian), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  1. Konsument, a także Osoba o jakiej mowa w art. 38a która zawarła umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt XI.7 oraz XI.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w pkt. I.2.
  2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego regulaminu.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 2. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub Osobę o jakiej mowa w art. 38a lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo gdy na mocy Umowy ma miejsce regularne dostarczanie Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 3. dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Osoby o jakiej mowa w art. 38a o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/ tej Osobie wszystkie dokonane przez niego/nią płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ ta Osoba, chyba że Konsument / Osoba o jakiej mowa w art. 38a wyraźnie zgodził/ zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego/ dla niej z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta/ Osoby o jakiej mowa w art. 38a, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ tej Osoby do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Osobę o jakiej mowa w art. 38a dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument /Osoba o jakiej mowa w art. 38a wybrał/ wybrała  sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ tej Osobie poniesionych przez niego/nią dodatkowych kosztów.
  3. Konsument/ Osoba o jakiej mowa w art. 38a ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił/odstąpiła od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument/ Osoba o jakiej mowa w art. 38a może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt I.2
  4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient
  5. Konsument/ Osoba o jakiej mowa w art. 38a ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/ Osobę o jakiej mowa w art. 38a od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument/ ta Osoba to: bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Ich wysokość zależy od wybranego przez Klienta sposobu zwrotu Produktu i cen stosowanych przez wybraną firmę kurierską.

XII. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/ Osobie o jakiej mowa w art. 38a w odniesieniu do Umów:

 1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/ Osoby o jakiej mowa w art. 38a lub służąca zaspokojeniu jego/ jej zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

XIII. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi dotyczy także Osoby o jakiej mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od niej. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Nie rodzi to po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, w tym zwłaszcza roszczenia o naprawienie szkody.
 3. W wypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, włącznie z wymogiem dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000 zł brutto. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn. Następuje to poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XIV. Gwarancja i usługi posprzedażne

Wskazanie w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją jest równoznaczne z informacją o objęciu Produktu gwarancją Producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Sprzedawca jest Gwarantem –jedynie produktów, które sa przez niego wytwarzane. Sprzedawca nie oferuje także usług posprzedażnych dotyczących Produktów objętych Umową sprzedaży.

 

 1. Inne postanowienia
 2. Na żądanie Klienta Sprzedawca nieodpłatnie udostępni niniejszy Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Sprzedawca informuje, że w celu realizacji usług związanych z prowadzeniem Sklepu korzysta z plików cookies służących min. do monitorowania aktywności Klienta w sieci i zbierania danych dotyczących adresów e-mail, rodzaju oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych, czy historii przeglądarki. Sprzedawca informuje, że Klient posiada możliwość zablokowania możliwości ich tworzenia, jednak zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies w urządzeniu Klienta może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.

XVII.   Zmiana Regulaminu:

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto klienta) na podstawie Regulaminu -  zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego – tj. jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeżeli zmiana Regulaminu powodowałaby wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu nastąpi zawarcie umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) - zmiany Regulaminu będą obowiązywały po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.parati.com.pl., przy czym nie będą one w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/ Usługobiorców będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia, które w momencie wejścia w życie zmian zostały już złożone w Sklepie Internetowym, ani na zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaż


Call Now Button