Zapytanie ofertowe 

 

Nr postępowania: 01/09/2022

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt.  „Zbrojenie rozproszone akumulacyjnej płyty fundamentowej na bazie włókien stalowych (kord), pozyskanych metodą recyklingu ze zużytych opon samochodowych”  w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” informujemy o publikacji postępowania ofertowego na: 

Przeprowadzenie prac badawczych dla projektu „Zbrojenie rozproszone akumulacyjnej płyty fundamentowej na bazie włókien stalowych (kord), pozyskanych metodą recyklingu ze zużytych opon samochodowych” na potrzeby Parati Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe opublikowano dn. 26.09.2022 roku.
Informujemy, że termin składania ofert wyznaczono do 07.10.2022 roku do godziny 12:00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zal_nr_1_Formularz_oferty

Zal_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_lub_osobowych

Zal_nr_4_Oswiadczenia

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego wykaz usług Parati

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego wykaz kadry Parati

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego wykaz aparatury, pomieszczeń i oprogramowania

Wzor_umowy_na_przprowadzenie_prac_B_R

Zamawiajacy_Oswiadczenie_o_braku_powiazan


Szanowni Państwo,

Informujemy iż w ramach prowadzonego postępowania nr 01/09/2022 dokonano wyboru Wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:   Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2,75-453 Koszalin

Uzasadnienie wyboru:  Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/09/2022 została uznana za spełniającą wszystkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz  kryteria wyboru. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała 100%, ofertę złożono na kwotę: 199 992,80 PLN Brutto.

 

 

 


Call Now Button